Veoma cudan fenomen melodije koja se zacula 1 Oktrobra u Jerusalimu. Mnogi ljudi su uspaniceni jer vezuju ovaj fenomen sa trubama koje se pominju u Otkrivenju. Kur'an takodje pominje trube, to jest "rog" cija ce melodija doneti smrt svakom telu, pa ce drugo duvanje ovog roga doneti ozivljenje. "A na dan kada se u rog puhne, pa se smrtno isprave i oni na nebesima i oni na Zemlli, izuzev onih koje Allah poštedi, svi će Mu ponizno doći." (En-Naml, 87). "0, ljudi, Gospodara se svoga bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti. Na dan kada ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, a ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće biti pijani, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti." (El-Hakka, 1-2) .. .i u rog će se puhnuti, i umrijet će oni na Zemlji i oni na nebesima, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao, poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati." (Ez-Zumer, 68).

TrubeRogKur'ansudnji danarmagedonozivljenjeBiblijaGogMagogJedzudzMedzudzAntihristOtkrivenjeJovanovozadnji danidedzaldolazak IsusaDrugi Hristov dolazakHristVaskrsenje